ގާސިމް، އީވާއަށް: ކަމަނާއަށް މައްސަލަ ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ، ރިޔާސަތުން ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވާ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަކީ، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބުދުﷲއާ މައްސަލަހަތު ފުށުއަރާ މައްސަލައެއް ކަމުން، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އީވާއަށް ނީންނެވޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ