އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ މައްސައިގައި ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ، ގައުމީތަރައްގީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ތަރުތީބު ކޮށްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް، ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ މަންފާއަށް ކަމަށްވާތީ އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފިއެވެ.
ތަފްސީލް
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ