ސަފާރީ ރޭޕް މައްސަލަ: ކޭސް ލޮގް ފުލުހުން ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އެންއައިސީން ބުނެފި

ހުޅުމާލެ ފަޅު ތެެރޭގައި އޮތް ސަރާފީއެއްގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މީހުން ހައްޔަރުކުރި ގޮތާއި ދޫކޮށްލި ގޮތާބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކޭސް ލޮގްކުރި ރިޕޯޓް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ