އަފްރާޝީމް، ޔާމީން އަދި ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ރައްދުވާ މީހުން ތިބީ ބޭރުގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާއި ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެއްލުވާލައިފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ މަރު ކޮމިޝަނަށް، އެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހަތަރު ފަރާތަކުން ސިއްރު ހެކިބަސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ހެކިބަސް ރައްދުވާ ފަރާތްތައް މިނިވަން ކަމާއެކު ބޭރުގައި ތިބުމުން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ހެކިބަސްދޭން ނުކެރިގެން އުޅޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ