މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގަ ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ބަހައްޓަން ބޭނުންނުވާ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ގިނަވަނީ-

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ބަހައްޓަން ބޭނުންނުވާ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 
"އަޅުގަނޑުމެން އަދި ޢަދަދުތަކެއް ނުކިޔާނަން. ނަމަވެސް ޢަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން. މާގިނަ ވާހަކަތަކެއްވެސް އަދި ނުދައްކާނަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސަސް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސަސް، ޤައުމުގެ ރައީސަސް އިންތަކެއް އޮންނާނެ. މިހާރު މިއުޅެނީ އިންތައް ފަހަނައަޅައި އަސްދަނޑިންވެސް މާބޮޑަށް ބޭރުވުމުގެ މައްސަލައެއް." މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި މެންބަރަކު ވިދާލުވިއެވެ. 
ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރަން ބައެއް މެންބަރުން ހުށަހަޅަމުން ގެންދާކަމުގެ ޔަޤީންކަން މެންބަރު އަސްލަމް ވަނީ މިހާރު ނޫހަށް ދެއްވައިފައެވެ. ވީމާ ގޭސްގަނޑު އެނބުރެމުންދާކަން މިވަނީ ހާމަވެފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ