ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި ރާއްޖެއަށް އައި 31 ސެލެބްރިޓީސްް މިތިބީ!

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ކަންތައްތައް ގޯސްވެފަައި ވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވައިލި ފަހުން ބޭރުގެ އެތަކެއް ބައިވަރު މަޝްހޫރު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު ބޭރުގެ އެތަކެއް ސެލެބްރިޓީން ރާާއްޖެއަށް އައިސްފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ފަރާތްތައް، ނައިޖީރިޔާ އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ރާއްޖެއައެވެ.
އެގޮތުން ފެބްރުވަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް އައި މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ލިސްޓެއް ގެނެސްދޭނަމެވެ. އެ ފަންނާނުން ރާއްޖެ އައިސް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް، ފަންނާނުންގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެއެވެ. ނަންތައް އެވަނީ އިންސްޓަގްރާމާ ލިންކުކުރެވިފައެވެ.
1- އާމްނާ ޝަރީފް: އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި
2- އެލީނާ ޝިޝްކޮވާ: ރަޝިޔާާގެ މޮޑެލް
3- އާލިއާ ބަޓް: އިންޑިޔާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ތަރި
4- އަންޑްރޭ ބަރްްކޯސްކީ: ރަޝިޔާގެ އެކްޓަރެއް
5- އަނުޝްކާ ރަންޖަން: އިންޑިޔާގެ އެކްޓްރެސް އެއް
6- ބިޕާޝާ ބާާސޫ: އިންޑިޔާގެ އެކްޓްރެސް އެއް
7- ޑާރލިންގ ކްރިޝްނާާ: އިންޑިޔާގެ ކަންނާޑާ އެކްޓަރެއް
8- ދަނަަޝްރީ ވަރްމާ ޗަލާާލް: ކޮރިއޮގްރާފަރ
9- ދްރަސްތީ ދަމީ: އިންޑިއާގެ އެކްޓްރެސް އެއް އަދި މޮޑެލް އެއް
10- އިފޫ އެންނާޑާ: ނައިޖީރިޔާގެ ފިލްމު އެކްޓަރެއް
11- ޖެސިކާ ތިވެނިން: ރިއަލިޓީ ސްޓާރެއް
12- ޖުވާލާ ގުއްޓާ: އިންްޑިޔާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބެޑްމިންްޓަން ކުޅުންތެރިއެއް
13- ކަރަން ސިންހް ގްރޯވަރ: އިންޑިއާގެ މޮޑެލް އެއް އަދި އެކްޓަރެއް
14- މީރާ ދޭވްސްތަލޭ: އިންޑިޔާގެ ޓީވީ އެކްޓްރެސް އެއް
15- މިލާނާާ ނާާގްްރާޖް: އިންޑިޔާގެ ފިލްމު އެކްޓްރެސް އެއް
16- ނީލަމް ކޮތާާރީ: އެކްޓްރެސް އަދި ގަހަނާ ޑިޒައިނަރ
17- ޕާތު ސަމްތާން: އިންޑިޔާގެ ޓީވީ އެކްޓަރެއް
18- ރާާޖް ކުންދްރާ: ވިޔަފާރިވެރިއެއް
19- ސަމިރް ސޯނީ: އިންޑިޔާާގެ ފިލްމު އެކްޓަރެއް
20- ސާނިޔާ މަަލްހޯތުރާ: އިންޑިޔާގެ އެކްޓްރެސް އެއް
21- ސާރާާ ޚާން: އިންޑިޔާގެ މޮޑެލް އަދި އެކްޓްރެސް
22- ޝާހީން ބަޓް: އާލިޔާ ބަޓްގެ ދައްތަ
23- ޝަރޯން އޫޖާ: ނައިޖީރިއާގެ އެކްޓްރެސް އެއް
24- ޝިލްޕާ ޝެއްޓީ: އިންްޑިއާގެ އެކްޓްރެސް، ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ނެށުންތެރިޔާ
25- ތަނީޝާ މުކަރްޖީ: އިންްޑިޔާގެ ފިލްމު އެކްޓްރެސް އެއް
26- ތީބައު ގާސިއާ: ފަރަންސޭސި ގިޓަރިސްޓެއް
27: ވެރޯނިކާ ބީލެކް: ޕްރޮފެޝަނަލް އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލް އެއް
28- ވިކްޓޯރިއާ ލަޕްރޭވާ: ރަޝިޔާާގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރެއް
29- ވިޝްނޫ ވިޝާލް: އިންޑިއާގެ އެކްޓަރެއް
30- ވިޓާ: ފަރަންސޭސި ލަވަކިޔުންތެރިއެއް
31- ޔޫޒީ ޗަަހަލް: އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓްކުޅުންތެރިއެެއް
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ