ބްރޯޑްކޮމް މެމްބަރު ކަމަށް އަނެއްކާވެސް ޝިފްލާ އާއިއެކު ދެނަމެއް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޝިފްލާ އާއިއެކު ދެނަމެއް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލީ ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރު، ގ.ގޮފި އަލްއުސްތާޒާ އާމިނަތު ސަރާހަތު އިއްޒަތުގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާތީއެވެ.
ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި، ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި 3 ބޭފުޅުންނަކީ،، މ. ވެންކޫވާ އަލްއުސްތާޒާ ފާތިމަތު ސައުޝަން އާއި ގ. މަސްއޮޑިގެ ޝިފްލާ އިބްރާހިމްގެ އިތުރަށް އދ. މާމިގިލި ޖަވާހިރުއައްސޭރި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމްއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވި ނަންތައް ވަނީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ