ރައްޔިތުންގެ މުދަލަކު ފައިސާއަކު ޙައްޤަކު ނުޖެހޭނަން! އަޅުގަނޑަށް މާ މުހިއްމު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކިބައިން އަޅުގަނޑަށް އެކަލާންގެ ފުއްސެވުމާ ރުއްސެވުން ލިބުން!: ޑރ. މުޢިއްޒު

"އަޅުގަނޑު އޭރުވެސް ދެއްކި ވާހަކަ މިހާރުވެސް ދައްކަން ހުންނާނީ. ޤާނޫނާ ޤަވައިދާ ޚިލާފާށް އޭރުގަވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާނޭ. މިއަދަކުވެސް ނުކުރާނަން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތާގަވެސް އަޅުގަނޑެއް ނުކުރާނަން. އަޅުގަނޑަކީ އިރާދުކުރެއްވީތީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގަ ޖެހޭނެ މީހެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މުދަލަކު ޖެހޭނެ މީހެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަކު ޖެހޭނެ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް މާ މުހިއްމު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކިބައިން އަޅުގަނޑަށް އެކަލާންގެ ފުއްސެވުމާ ރުއްސެވުން ލިބުން."  
- ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ