ޔޫއްޕެގެ ”ފުޅި“ ދެކުނިންތަ؟

ރާއްޖެ ޓީވީން މި ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދެމުން އަންނަ ހަތަރުމަންޒަރު ޑްރާމާ ތަކުން 3 ވަނަ އަށް ދެއްކި ޔޫއްޕެގެ ”ފުޅި“ ބަލައިފިން ހެއްޔެވެ؟ މިއީވެސް ޙަޤީޤަތާ ގާތްކުރާ ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައަކަށް ކުޅެފައިވާ ވަރަށް ޝައުޤުވެރި ޑްރާމާ އެކެވެ.
ޔޫސުފް ޝަފީޢު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ 40:58 ސިކުންތުގެ މި ޑްރާމާގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ނާޝިދާ މުޙައްމަދު (ނާއްކޮ)، އަޙްމަދު ޢީސާ (އާނަންދު)، އައިޝާ ޢަލީގެ އިތުރުން މުޙައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) އެވެ.
”ފުޅި“ މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ޑްރާމާއެކެވެ. ކުޑަކުޑަ ބިއްލޫރި ފުޅިއެއްގެ ވަށައިގެން ވާހަކަ އެނބުރޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާ މި ޑްރާމާ ގެ ކެމެރާ ކޮށް ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޝިވާޒް (މާސްކޭ) އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ