އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގި އިމާރާތަށް

އަރަބިއްޔާ ސުކޫލު ވަގުތީ ގޮތުން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގި އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ.ރައީސް ސޯލިހު އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާކަން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ އައިޝަތު ޝާދިޔާ ވަނީ މީޑިޔާތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.ޝާދިޔާ ވިދާޅުވީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކުރިން ހިންގި އިމާރާތް ވަގުތީ ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ތައުލީމު އުގެނުމަށް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ދާއިމީ ހައްލެއްވެސް ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ."ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދާއިމީ ހައްލެއްގެ ގޮތުން ބާޖަމާލުއްދީން ހުރި ބިމުގައި އާއިމާރާތެއް އަޅުއްވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އަރަބިއްޔާގެ ކުދިންނަށް" ޝާދިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.އަރަބިއްޔާގެ މައްސަލައިގައި އެ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން ވަނީ "ސޭވް އަރަބިއްޔާ"ގެ ނަމުގައި މުޒާހަރާވެސް ކޮށްފައެވެ.އަރަބިއްޔާ ސުކޫލަކީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތްކޮށް 2013 ގައި ހުޅުވި ސުކޫލެކެވެ. އެ އިމާރާތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވި ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ ބޮޑު ބައިގައި ވަނީ ރެނދު ލައިފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ