އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެއާޕާސަން ނޫރައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ: ޑރ. ނަޒީރު އީރާންގެ ރައީސްގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް އާދަމް ޝަރީފް ފުރާވަޑައިގެންފި މިފްކޯގެ ސީއީއޯގެ

ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ، މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.
މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނީ އަބްދުﷲ ނިޔާޒް ގ.މުޖުމަރާގެ (51އ) އެވެ. އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރާކަަމށެވެ.
މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ވަނީ ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް، 2024 މެއި 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ