ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރަން ޔާމީން ދެކޮޅުހައްދަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.
ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މިއަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ޔާމީން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.
ނަޝީދު ޔާމީން އާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވާރަކުރެއްވުމަށެވެ.
 
ތަފްސީލް އަންނަނީ…..
 
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ