ޑރ. އިޔާޟްގެ ތުހުމަތު އެޗްޕީއޭއަށް: ރައްޔިތުން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރުވަން ޙީލަތްތެރި ރޭވުން ތައް ރާވާ މުއައްސަސާ އެއް!

"މިހާރު އެޗްޕީއޭ ޞިފަ ކުރެވެނީ ކޮވިޑިއިން ރައްކާތެރިކުރަން އުޅުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަޢްޔިތުން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރުވަން ޙީލަތްތެރި ރޭވުން ތައް ރާވާ މުއައްސަސާ އެއްގެ ގޮތުގައި. މިބައިމީހުންނާއި މެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ."
ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް
މިހާރު @HPA_MV ޞިފަ ކުރެވެނީ ކޮވިޑިްއިން ރައްކާތެރިކުރަން އުޅުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަޢްޔިތުން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރުވަން ޙީލަތްތެރި ރޭވުން ތައް ރާވާ މުއައްސަސާ އެއްގެ ގޮތުގައި. މިބައިމީހުންނާއި މެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ.
— Dr.Mohamed Iyaz (@dr_iyaz) January 7, 2022
އެޗްޕީއޭއަށް ޤަވާއިދު ހިންގޭކަމަށްވަނީ ހަމައެކަނި މިސްކިތްތަކަށެވެ. ކުރިއަށްދާ ވަރުގަދަ ކެންޕޭނުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް އެގެންދަނީ އެޗްޕީއޭގެ ޤަވާއިދުންތޯއެވެ؟ މިސްކިތްތަކަށް އޮންނަ ޢަދާވާތްތެރިކަން ނޫންކަމެއް އެބަފެނޭތޯއެވެ؟
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ