އުލިގަމު އަދި ތުރާކުނު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސްއާ ހިއްސާކޮށްފި

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހއ. އުލިގަމު އަދި ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.
މި 2 ރަށުގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ވެސް އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ހއ. ތުރާކުނު ސުކޫލުގައެވެ.
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި 2 ރަށުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ އެ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސްއަށް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.
އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހިމެނެއެވެ.
ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދަވައިދެއްވުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި 2 ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.
ރައީސް ވަނީ އެ 2 ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. 2 ރަށުގެ ކޮމިޓީއިން ވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އުލިގަމު އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ވަނީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ