ނަތަންޔާހޫއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ހުށްޓާލުމަށް ކުރީގެ އިސްރާއިލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ގޮވާލައިފި

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރުން، އެގައުމުގެ ޝަރީއަތްކުރާ ބާރު އެއްކޮށް އުނިކޮށްލާ، އެ ބާރު ފުރިހަމައަށް ސަރުކާރުގެ އަތް ދަށަށް ގަނައުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެންނެތި ކުރަމުން ގެންދާތީވެ، ދުނިޔޭގެ އިސްވެރިން ނެޓާންޔާހޫއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ހުށްޓުވާލުމަށް އެގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އެހުދް އޮލްމާޓް ގޮވާލައިފިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ