މެމްބަރު ޖީހާންގެ ފިރިކަލުންގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ

މިދިއަ އަހަރު ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކާ ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މުހައްމަދު ފިރިކަލުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.
ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ ފަަރާތުން ޖިނާއީ ކޯޓުގައި ޖީހާންގެ ފިރިކަލުން އަބްދުﷲ ޝާން، ނޫރަންގެ ލ. ގަމުގެ، މައްޗަށް ތިން ކުށަކަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ދައުވާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ