ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ތަނުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފިއެވެ. 
ބެލެނިވެރިއަކު ބުނީ ކަރްންޓް ކަނޑާލީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުންނާއި މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއިމެދު ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާ ގޮތާއި މިހާރުގެ މިނިސްޓަރު ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބެލެނިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކަނިކޮށް ކަމަށެވެ. 
"މުޅި ހިސާބުގަ ކަރަންޓް އެބަހުރި. ކަރަންޓް ނެތީ ހަމައެކަނި ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގަ. ޤަބޫލުކުރެވެނީ ބެލެނިވެރިޔާ ދައްކަމުން ދިއަ ވާހަކައިގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވި ކަމެއްކަމަށް." މައުލޫމާތު ދިން ބެލެނިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ. 
- އިތުރުތަފްޞީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ