ހަވީރު ނޫހުގެ މައްސަލައިގައި ސިވިލްކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް ކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ހަވީރު ނޫހުގެ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް ކޮށް އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ.....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ