އަނެއްކާވެސް އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓު ހިނގައްޖެއެވެ.
ކުރިން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ދިއުމަށްފަހު އަލުން ކަރަންޓު ލިބިގެން ދިޔައީ ގަޑިއެއްހާއިރުވީ ފަހުންނެވެ. ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.
(ތަފްސީލް އަންނަނީ..)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ