ރައީސް ޞާލިހު ޖުޑީޝަރީއަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ޖުޑީޝަރީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ މި ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
-ތަފްސީލް އަންނަނީ-
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ