އޭޖީން ނެރުނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ބަޔާނެއް ކަމަށާއި ތަކުރާރުވެއްޖެ ނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީބާޖާއިން ދީފި

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިއްޔެ ނެރުނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ބަޔާނެއް ކަމަށާއި އެކަން ތަކުރާރުވާ ނަމަ، ތަސައްވުރަށް ލިބޭ ގެއްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޅެން ހުރި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދީފި އެވެ.
ދީބާޖާއިން މިކަން ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގަ އެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ