ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވާން މިސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާ މައްސަލަ ޢާޒިމާ މެދުވެރިވެގެން ކޯޓަށް! ހުރިހާ މުސްލިމުން ދެއަތް އުފުލާލައި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދިލައްވާ!

ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާން މިސަރުކާރުން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުރަސް އަޅާ މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބް ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު މެދުވެރިވެގެން ކޯޓަށްހުށަހެޅިއްޖެއެވެ.! 
މިޙާލަތުގައި އޮތީ ހުރިހާ މުސްލިމުން ދެއަތް އުފުލާލައި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދިއެދި ދުޢާކުރުމެވެ. ރާއްޖޭގައި މިއޮތް އިސްލާމް ދީނާއި ޢަދާވާތްތެރި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމެވެ. 
މިސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށް މިސަރުކާރުގެ އިސްލާމް ދީނާއި ޢަދާވާތްތެރި ސިޔާސަތުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ޗިޕްޖައްސުވަން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން މުޅި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމެވެ! އާމީން 
Breaking News. Al-hamdhu lillaah.Arabiyya School ge anhen dharivarun moonu burugaa alhaathee ekudhinge thauleemu haasil kurumuge haggai @MoEdumv minister of education @aisthly huras alhai thauleemun mahroomu kuraa massala kureege AG@azimashukoor ge eheegai court ah vahdhaifi pic.twitter.com/U24F7FmuD5
— Arabiyya Family (@ArabiyyaFamily) April 2, 2023
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ