ވިލިމާލެއާ މާލެއާ ދެމެދު ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އައްޑޫ ޕޯޓުގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޔޫތު އެޑްވައިޒަރސްގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި މެންބަރު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ބައްޕާފުޅު މުހައްމަދު ގާސިމް އަވަހާރަވ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރ އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ މަގާމަށް، މޭޖަރ ރިޓަޔަރޑް އަޙްމަދު ފައިޞަލް ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.
މޭޖަރ ރިޓަޔަރޑް އަޙްމަދު ފައިޞަލް ކޮމާންޑަރ އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ މަގާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވިއިރު، މިއީ މި މަޤާމަށް އޭނާ ފުރުއްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ.
މީގެ ކުރިން މޭޖަރ ރިޓަޔަރޑް އަޙްމަދު ފައިޞަލް އެ މަޤާމުފުރުއްވާފައިވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ޒައާމަތުގައެވެ. އެއީ 2016 އަދި 2017 ގައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ