ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 93 ވަނަ މާއްދާް އިޞްލާޙްކޮށްފި

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ 93 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމަށްފަހު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިސްލާޙު ކުރިމާއްދާގައި ބުނަނީ މަސައްކަތު އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު އޭނާވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް ކޯޓަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ނުފެނިއްޖެނަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ