ސީއެންއެން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ސީއެންއެން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން، (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އޮފީހުގައި ހޯމަދުވަހު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގަ ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބް މުހައްމަދެވެ. އަދި ސީއެންއެންގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އަބީޖީތް ދާރްއެވެ.އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސީއެންއެން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްތެރޭ ސީއެންއެންގެ އެކި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.މީގެތެރޭގައި ރާއްޖެއާ ގުޅޭ އެކި އާޓިކަލްތަކާއި، ވީޑިއޯ އާއި އިޝްތިހާރުތަކުގެ އިތުރުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕެއިނެއް ވެސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް ދާނީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުން ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި، ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ މަންޒިލްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓު ކުރެވޭނެކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނެއެވެ.ސީއެންއެންގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އަބީޖީތް ދާރް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް އެ މަންޒިލެއްގައި ކުރެވޭނެ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކާއި، ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެވޭނެ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އެކުލެވޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން މުއްސަނދި މަންޒިލެއްކަމަށެވެ.އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒިލްގެ އެކިވާހަކަތައް ސީއެންއެންގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަށް މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އިޝްތިހާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނަ ވިދާޅުވިއެެވެ.ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ 17 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އަށް ވަނީ 817،387 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ރާއްޖެ އަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާ އިންނެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ