ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރާއިރު މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ބިލަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ބިލަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނީ އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުން ބުނީ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އެރޭ ރޭ 20:30 ގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އާ އިމާރާތުގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ