މަޖިލިސް އިންތިހާބަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބޭނެ: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޕޯސްޓަރު ހިއްޕުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުން މިހާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގަން ޖެހޭ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލް ތަކުގެ އެއްބާރުލުން ވަަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމަށެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ