ނޫސްތަކަށް އިއުލާން ދިނުން ސަރުކާރުން ހުއްޓާލީ ޑިމޮކްރެސީ ވަޅުލުމުގެ ބޭނުމުގައި: ޔާމީން

ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ޔާމީން ކުރައްވާ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އަބުރުގެ ބަދަލަށް 121.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޖަޒީރާ ނޫހާއި ހާމަ ނޫހާ ދެކޮޅަށް ޔާމީން ދައުވާ ކުރައްވައިފި

ޔާމީން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ ދައުވާގެ ހުކުމް: ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން ކޮމިޝަނަށް ނުގެންދެވޭނެ، އަދި އެފަދަ އަމު

ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ޔާމީން ކުރައްވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް: މައްސަލަ ކޯޓުން ނިމެންދެން ކޮމިޝަނަށް އޭނާ ހާޒިރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންގައި އަމުރ

ސަރުކާރުގެ ޅަފަތުގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންތައް ބަލާނެ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ޔާމީން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން އުޅުނު މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ޔާމީން ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގެންނެވި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެފި

ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް: ޔާމީން

އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ގޮވައި މުޒާހަރާކޮށްފި