ގައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން، ޔާމީން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުކޮށްދީފައިނުވާތީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވައިފި

ޔާމީން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވިޔަނުދީ ބަހައްޓައިގެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން: ތަސްމީން

ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމުން ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވޭ ފަދަ މާހައުލެއް ނެތް: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ޔާމީން ޖަލްސާ އަށް ނުގެނައުމުން ނިޒާމީ މައްސަލަތަކުގައި ޖަލްސާ ހުއްޓާލައިފި

އަޅުގަނޑު ދޫކުރާނެ ދުވަހެއް ހާމަކުރުމަށް ސިފައިން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައިފައި: ޔާމީން

ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މަޝްހޫރުކަމާއި މަގްބޫލުކަން ވަނީ އިތުރުވެފައި: ޕީއޭ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތްތަކަކީ، ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލުމަށް، ގާނޫނު އަސާސީގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ކުރާ މަސައްކަތެއް: ޔާމީން

ޔާމީން ދޫކޮށްލާތާ އެއް އަހަރު ނުވަތަ ދެ އަހަރު ތެރޭ ޔާމީންގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ސިފައިން ޒިންމާވާންޖެހޭނެ: ޑީއާރުޕީ

އަޅުގަނޑަކީ މިހާރު ސަރުކާރުން ކިޑްނެޕްކޮށްފައި ހުރި އަސީރެއް: ޔާމީން

ޔާމީން ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި