ރައިސް ނަޝީދުގެ ތާއީދު އޮތްވަރު ބެލުމަށް ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް ޕީއޭގެ ލީޑަރު ޔާމީން ގޮވައިލައްވައިފި

ފުލުހުންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހޯދަން ޔާމީން ކުރި ދައުވާއަށް ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރި ނުވެއްޖެ ނަމަ ބަލާނީ ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވާން ބޭނުން ނުވީ ކަމަށް: ގާޒީ

ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކޮށްފި ނަމަ އިތުރު އެތައް ބައެއްގެ ނަން ލިސްޓަށް އިތުރުވާނެ: ޔާމީން

ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށް ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ޔާމީން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ: ގާސިމާއި އޭނާ އަކީ އެކައްޗެއް ކަމަށް!

ރައީސް ނަޝީދުގެ އަޑުން ވާހަކަ ދެއްކެވުނީ ގަސްތުގައެއް ނޫން: ޔާމީން

ޑީއާރުޕީ އެތެރޭގެ ބައިބައިވުމަކީ ސީދާ ވެރިކަމުގެ ބާރު ހޯދުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: ޔާމީން

ބަދަލު ހޯދުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޔާމީން ދައުވާ އުފުއްލަވައިފި

ފުލުހުން ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަދަލު ހޯއްދެވުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ސަރުކާރުން ޔާމީން ބަންދުކޮށް، އެކަހެރިކޮށްގެން ގެންގުޅުނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް މަދަނީ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި