މައުމޫން އުފައްދާ ޕާޓީ އަށް ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެއްވީ ޔާމީން

އާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލާނަން: ޔާމީން

ޕީއޭ ދޫކުރައްވައި އާ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުލުހުން ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

800 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވާވަރަށް ތިލަފަތުގެ އެއްކޮޅަށް ޑޮކިއުމަންޓް އެރުވިއަސް ސާބިތެއް ނުކުރެވޭނެ: ޔާމީން

ތިލަފަތުގެ އެއްކޮޅަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑޮކިއުމަންޓް އެޅިޔަސް މައްސަލަ ސާބިތުކުރަން ލާހިކެއް ނޫން: ޔާމީން

ކޯލިޝަނުން ޕީއޭ ވަކިވެގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނޯންނާނެ: ޔާމީން

މިނިވަން ޖުޑިޝަރީގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ދަނޑިބޭނިޔަ ނުދޭތި: ޔާމީން

މިނިވަން ޖުޑިޝަރީގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ދަނޑިބޭނިޔަ ނުދޭތި: ޔާމީން

މިނިވަން ޖުޑިޝަރީގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ދަނޑިބޭނިޔަ ނުދޭތި: ޔާމީން