އިނާޒު ބައްދަލުކުރީ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން: ޔާމީން

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ނުހިފެހެއްޓޭނެ: ޔާމީން

މުއައްސަސާތަކަށް ބަޖެޓް ނެތުމުން ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ނުބެލޭ: ޔާމީން

ޗޭނު ޖަހައިގެން ސަރުކާރު ބެލެހެއްޓޭނެ މުއައްސަސާއެއް ނެތް: ޔާމީން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރަ 40 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރަން ހިމެނުމުން ސުވާލު އުފެދޭ: ޔާމީން

މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 20 ބިލިއަނަށް ވުރެ މަތިވާނެ: ޔާމީން

ޔާމީން އާމްދަނީ ހޯއްދަވަނީ ކިހިނެއް؟ "އަޅުގަނޑު ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރަން، އާމްދަނީ ލިބެނީ އިމާރާތް ކުށްޔަށްދީގެން"

މި ސަރުކާރުގެ ވެރިންގެ ގައިކޮޅުގައި ތަތްތެޅިފައިވަނީ ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގައި ޝަހީދުވި 19 ދިވެހިންގެ ލޭ: ޔާމީން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މަރަށް، ފުރާނަ އަށް: ޔާމީން

ޕްރޮފެޝަނަލް ތަނަކުން ތަހުގީގު ކޮށްފިނަމަ ޔާމީން ސަލާމަތް ނުވާނެ: މުސްތަފާ