ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަތް ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ނަޝީދު ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަމަކީ މީޑިއާ މަރާލުން: ޔާމީން

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރަޓީ ލީޑަރަކަށް ޔާމީން ކަނޑައަޅައިފި

އެމްޑީޕީން ނަގަން އެންމެ ބޭނުންވީ ތިމަރަފުށީ ގޮނޑި އާއި މ. އަތޮޅުގެ ދެ ގޮނޑި: ޔާމީން

މ. އަތޮޅާއި ތިމަރަފުށީ ގޮނޑިން އަޅުގަނޑުމެން މަހުރޫމްކުރަން އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ޔާމީން

މ. އަތޮޅާއި ތިމަރަފުށީ ގޮނޑިން އަޅުގަނޑުމެން މަހުރޫމްކުރަން އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ޔާމީން

މ. އަތޮޅާއި ތިމަރަފުށީ ގޮނޑިން އަޅުގަނޑުމެން މަހުރޫމްކުރަން އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ޔާމީން

ޝައިޚް ފަރީދް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހަނގުރާމަވެރި އިސްލާމީ ޖަމާޢަތެއް އުފައްދަން: ޔާމީން

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުންގެ ކިބައިން އެދުމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި: ޔާމީން