ގާސިމާއި ޔާމީން ރިޝްވަތު ދެއްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް ބުނާ ސިޓީތަކެއް ލީކުވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބަސް ނުގެނެސްދޭ މައްސަލާގައި ޔާމީން އެމްއެންބީސީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިސްތިއުފާ ދެއްވި އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދޭންވާނެ ކަމަށް ބުއްދީގެ ހަމައެއް ގަބޫލެއްނުކުރޭ: ޔާމީން

ގާސިމާއި ޔާމީން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ގެ، ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ޔާމީންގެ ލެޕްޓޮޕެއް ފުލުހުން ގެންގޮސްފި

ޤާސިމާއި ޔާމީން ގޭ ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމު ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރީ، ހެކި ހޯދުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވެގެން: ޔާމީން

ޤާސިމާއި ޔާމީން ގޭ ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ދޫނިދޫގައި ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދާއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ފަހެއް ނުޖެހޭނަން: ޔާމީން

ޤާސިމާއި ޔާމީން ދޫކޮށްނުލަނީސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަށް ނުދޭނަން: ތަސްމީން

ޔާމީން އާއި ޤާސިމް އެއްގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ދައުލަތުން އިސްތިނާފްކޮށްފި