ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ރައީސް ނުފޫޒު ފޯރުއްވަވާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅަށް ދެކޮޅުހަދަން: ޒުހެއިރު

ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު: ޔާމީން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެސްޓީއޯއިން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ނޯންނާނެ: ޔާމީން

ޔާމީނުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރަށާއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ޔާމީން ގޮވައިލައްވައިފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އަދާކުރުމަށް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ހޯއްދެވުމަށް ޔާމީން، ތަސްމީނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރައްވަން ހުށަހަޅައިފި

ޕީއޭގެ ރައީސް ޔާމީން އަންނަ ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރކ. ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިބިދެވެން އޮތް، އެކަމަކު ސަރުކާރުން އެކަން ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޔާމީން

ނޫސްތަކަށް އިއުލާން ދިނުން ސަރުކާރުން ހުއްޓާލީ ޑިމޮކްރެސީ ވަޅުލުމުގެ ބޭނުމުގައި: ޔާމީން

ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ޔާމީން ކުރައްވާ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި