ސަރުކާރުގެ ޅަފަތުގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންތައް ބަލާނެ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ޔާމީން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން އުޅުނު މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ޔާމީން ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގެންނެވި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެފި

ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް: ޔާމީން

އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ގޮވައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވި ނަމަ ޑީއާރްޕީ އާއި ޕީއޭ މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނެ: ޔާމީން

ބަޖެޓް ފާސްވިއިރު އެމްޑަބްލިއުއެސްއީގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް 256 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްފައި: ޔާމީން

ޔާމީނުގެ އިންޓަވިއު: ޑީއާރުޕީއަށް އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވީ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީ ނުވެވުމުން: ޔާމީން

އެމްއެމްއޭއިން 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް އާ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނ. މެމްބަރު ޔާމީން ކުރައްވައިފި

ޕީއޭގެ ރައީސަކަށް ޔާމީން އިންތިހާބުކޮށްފި