ގާސިމާއި ޔާމީން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ގެ، ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ޔާމީންގެ ލެޕްޓޮޕެއް ފުލުހުން ގެންގޮސްފި

ޤާސިމާއި ޔާމީން ގޭ ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމު ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރީ، ހެކި ހޯދުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވެގެން: ޔާމީން

ޤާސިމާއި ޔާމީން ގޭ ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ދޫނިދޫގައި ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދާއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ފަހެއް ނުޖެހޭނަން: ޔާމީން

ޤާސިމާއި ޔާމީން ދޫކޮށްނުލަނީސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަށް ނުދޭނަން: ތަސްމީން

ޔާމީން އާއި ޤާސިމް އެއްގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ދައުލަތުން އިސްތިނާފްކޮށްފި

ވާދަވެރި އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކޮށްގެން ރައީސް ނަޝީދާއި ތަސްމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭ: ޔާމީން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަޝިޕަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ: ޔާމީން

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފަސީހާއި މޫސަ ޖަލީލު އަދި ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުގެ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އާދިއްތަ ދުވަހު ހާޒިރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ އަމުރު ނެރެފައި: ޔާމީން