އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އަދާލަތާއި ވާހަކަދައްކަމުން – ޔާމީން

ކުރިން ލީކްވެފައިވާ އޯޑިއޯއެއްގެ ވާހަކަދައްކަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި - ޔާމީން

މައުމޫނަށް ޔާމީން ފާޑު ވިދާޅުވި އޯޑިއޯއެއް ލީކުވެއްޖެ

އިގްތިޞާދު ވަރުގަދަކުރުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމުގައި ގަދަރު އުފުލޭނެ – ޔާމީން

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ސަލާންޖެހުމުގެ އާދަ ނިމުމަކަށް ގެންނާނަން: ޔާމީން

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމަށް ނިމުމެއް ގެންނަންޖެހޭ: ޔާމީން

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައު ކައިރިއަށް އަބަދު ހައިރާތަށް އެދެންދާ ބަޔަކަށްވާކަށް ނުޖެހޭ: ޔާމީން

90،000 ވަޒީފާ އުފައްދާނަން: ޔާމީން

90،000 ވަޒީފާ އުފައްދައި، ޒުވާން ދިވެހި ވިޔަފާވެރިޔާގެ ނަމުގައި މަޝްރޫއެއް ހިންގާނަން: ޔާމީން

އަބުދުﷲ ހަމީދުގެ އަނބިކަބަލުންގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޔާމީން ލަންކާއަށް