ލަނޑާކޮޅެއް އާލާކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ: ޔާމީން

ބަޖެޓްގެ ދަރަނި ސަލާމަތްވަންދެން ރައީސްގެ މުސާރައިގެ 50 ޕަސެންޓް އުނިކުރަން ޖެހޭ: ޔާމީން

އެމްޑީޕީގައި އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހި 5،000 މެމްބަރުން ވެސް ނުތިބޭނެ - ޔާމީން

ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ރަނގަޅުވާން ޖެހޭނެ – ޔާމީން

އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކުރެވެމުން ނުދޭ: ޔާމީން

ސަރުކާރުން ވަޒީރުން އައްޔަންކުރަނީ ދޯހަޅިކޮށް: ޔާމީން

އެމްޑީޕީން އެއްބުރޭ ކިޔަނީ ދެވަނަ ބުރަކަށް ގޮސްފި ނަމަ އަލްވަދާއުކިޔަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭތީ: ޔާމީން

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އެބަތިބި: ޔާމީން

ބަޖެޓް އަރަނިކުރެވެންދެން ރައީސްގެ މުސާރަ އިން 50 ޕަސެންޓް އުނިކުރަންޖެހޭ: ޔާމީން

ލީކްވި އޯޑިއޯގައި ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނީ މައުމޫނަށް އިހްތިރާމް ކުޑަކުރުމަކަށް ނޫން: ޔާމީން