ދެވަނަ ބުރަށް ޕީޕީއެމް ނުގޮސް، ޖޭޕީ ހިނގައްޖެ ނަމަ ގާސިމާ އެކު ބައިއަތު ހިފާނަން: ޔާމީން

ޖަމީލަކީ ވަރަށް ގާބިލް އިލްމީ ބޭފުޅެއް - ޔާމީން

ގޭންގުތަކަށް ހަރަދުކުރާ ވާހަކައަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނޫން - ޔާމީން

ގޭންގް ތަކަށް ހަރަދުކުރާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ޔާމީން ދޮގުކުރައްވައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ގާސިމަށް ބައިއަތު ހިފަން ތައްޔާރު: ޔާމީން

އިލްޔާސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވުމުން ދެރަވޭ: ޔާމީން

ރައީސް ވަހީދު އާއި ޔާމީން އަދި ގާސިމްގެ ކެންޑިޑެސީ ގަބޫލުކޮށްފި

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ޔާމީން ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

މައުމޫން ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރު ބޮލަކަށް ޖެހުނީ 180 ޑޮލަރު، މައުމޫން ފޭބި އިރު 4500 ޑޮލަރު: ޔާމީން

އަދާލަތަށް ޕީޕީއެމުން ފައިސާ ހުށައެއް ނާޅަން: ޔާމީން