ޝިފާގު ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަސަރެއް ކުރާނެ - ޔާމީން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބު: ގާސިމް 1، ވަހީދު 2، ޔާމީން 3 އަދި ނަޝީދު 4

ހިސްޓޯ ދިއުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމެއް: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމާ މުޚާތަބުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމާ މުޚާތަބުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ޕީޕީއެމް ފިޔަވައި، އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަޔަނުދެވޭނެ ހަކަތަ ހުރި ޕާޓީއެއް ނެތް: ޔާމީން

މިކުރާ މަސައްކަތަކީ އަނިޔާވެރިކަން އަޔަނުދިނުން – ޔާމީން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޕީޕީއެމް އޮތީ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފަ: ޔާމީން

ފަށަން އޮތީ 32 މިލިޔަން ފޫޓު އަޑިން: ޔާމީން

އިންތިހާބްގައި ޕީޕީއެމަށް ލިބޭނީ ތިންވަނަ ކަމަށް ޔާމީން ނިންމަވައިފި - ނަޝީދު