ގައުމުގައި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ އަސްލަކީ ޔާމީން ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

2013 ގައި އުފައްދާނީ ޒުވާނުންނަށްޓަކައި އުފައްދާ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއް – ޔާމީން

ޔާމީން ހައްދަވާފައިވަނީ ބޭސިކް ޑިގްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސިފަކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާކަމެއްގެ އަސްލަކީ ޔާމީން: އުމަރު ނަސީރު

ޝިފާގު ދިއުމަކީ ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް: ޔާމީން

ގާސިމު 1، ވަހީދު 2، ޔާމީން 3، ނަޝީދު 4

ޝިފާގު ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަސަރެއް ކުރާނެ - ޔާމީން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބު: ގާސިމް 1، ވަހީދު 2، ޔާމީން 3 އަދި ނަޝީދު 4

ހިސްޓޯ ދިއުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމެއް: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމާ މުޚާތަބުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު