ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަރާމު ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްފަހު: ޖަމީލް

ރައީސް ޔާމީން އަލުން ވެރިކަމަށް ގެނައުމުގެ ވަޢުދާއެކު ޑރ.ޖަމީލް އަލުން ޕީޕީއެމްއަށް

ރައީސް ޔާމީން ކަނޑައެޅުއްވި 5600 ރުފިޔާގެ އަގުގައި ހިޔާ ފުލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ކަނޑައެޅުއްވި 5600 ރުފިޔާގެ އަގުގައި ހިޔާ ފުލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ނިންމި އަގަށް ފުލެޓު ދެވޭނެކަން އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން ހުންނާނެ: ޣައްސާން

ރައީސް ޔާމީން އާއި ގުޅުންހުރި ތެލުގެ މައްސަލައާއި އެކަމުގެ ރިޕޯޓް ޑރ ވަހީދު ގެއްލުވާލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި އިރުވެސް ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބަލާ ދައުވާ ކުރަން އޮތީ ފޮނުވާފަ: ރައީސް

"ރައީސް ވަޙީދު ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ހިއްވަރު ލިބޭނެ"

ރައީސް ވަހީދާއެކު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ: އަދުރޭ

އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން ކަމަށް، ޑރ. ވަހީދު ވިދާޅުވަނީ އެންމެންނަށްވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް