ރައީސް ޔާމީން ވެސް މިހާރު އެ އޮންނެވީ "ވާނުވާ" ޖަހައި ޖަލުގައި: ގާސިމް

ރައީސް ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޕާޓީން ތާއީދު ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީން ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް – އަދުރޭ

ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީން އަނބުރައި މާފުށްޓަށް ގެންގޮސްފި

ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒުލީން ހުޅުމާލެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަނީ