ޔާމީން އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މެނިފެސްޓޯއަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރަން: ޕީޕީއެމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާނެ: ޕީޕީއެމް

ފެށޭ ހަފްތާގައި ޔާމީން ނ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔާމީން ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ނ. އަތޮޅަށް

ރައީސް ޔާމީން ނ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔާމީން ވާން ޖެހޭ ވައުދެއް ނޯންނާނެ، ކަންކަން މިދަނީ ކޮށްދެމުން: ސަރުކާރު

އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށްދޭން ޔާމީން ވާނެ ވައުދެއް ދެން ނޯންނާނެ: މިއުވާން

ޔާމީން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ޔާމީން އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސިޔާސީ ކަންކަން މިހާރު ރަނގަޅީ ދޮގު ހެދި ވަރަކަށް, އޭރުން މޮޅު ސިޔާސީ މީހަކަށްވޭ: ޔާމީން