ޔާމީން ފަތަން މާފުށީގައި ޓްރެކެއް ހަދަނީ

ރައީސް ޔާމީން ފެތުމަށް ޓްރެކެއް ހަދައި އިތުރު ޗެނަލްތައް ލިބޭގޮތް ހަދަމުންދަނީ: އިމްރާން

އިދިކޮޅުން އެދުނީ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދޭން

ހާއްސަ އިނާޔަތެއްގެ ދަށުން ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅުން އިމްރާންގެ އަރިހުގައި އެދިއްޖެ

ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރަން އިދިކޮޅުން އިމްރާންގެ ކިބައިން އެދެފި

ރައީސް ޔާމީން އަތުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބިރުދެއްކުމަށް: ވަކީލުން

ރައީސް ޔާމީން ދައުލަތަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އޭޖީން މީރާއަށް!

ރައީސް ޔާމީން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން މީރާއަށް

ރައީސް ޔާމީން ދައުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް މީރާއަށް އަންގައިފި

ރައީސް ޔާމީން އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގާނޫނީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އޭޖީން މީރާއަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވައިފި