ހަތަރު ގަޑިއިރަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހުން ނުކުމެވަޑައިގެންފި

ހަތަރު ގަޑިއެއްހައިއިރު ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ޔާމީން ދެކެ ބިރުން: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

މަނީ ލޯންޑެރިންގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފާނެ - ސިއްދީޤް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ