ނާޒިމްގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ، މިހާރު ވިދާޅުވަނީ ޔާމީން ޖަލަށްލުމުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް

ޔާމީން ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެ، އިންތިހާބުން ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ: ނާޒިމް

ޔާމީން މިނިވަންކޮށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: ނާޒިމް

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި އޮވެގެން ނުވާނެ: ނާޒިމް

ޔާމީން ޖަލުގައި އޮންނާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ނާޒިމް

އުމަރުގެ ދައުވަތެއް ޕީޕީއެމަށް: ތާއީދާއެކު، ޔާމީން މިނިވަން ކުރާނަން

ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި “ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަން” ތަންފީޒު ކޮށްގެން: ޑރ މުޢިއްޒު

ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި “ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަން” ތަންފީޒު ކޮށްގެން: ޑރ މުޢިއްޒު

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން މި އުޅެނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ހޯދަން: އަބްދުއްރަހީމް

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން، އިތުރު ޗޮއިސްއަކަށް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: ހީނާ