އަޅުގަނޑު ހޮވައިފި ނަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން ޕީޕީއެމް އަށް 65000 މެމްބަރުން ހަމަކުރާނަން: ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެރިންނަކީ މިސަރަހައްދަށް ނުކަތާ ވަރުގެ ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: ޔާމީން

ޔާމީން ބޭނުންވަނީ ބަހުސްގައި މިނިވަން ޕެނަލެއް: އަލީ އާރިފު

އަޅުގަނޑު ނިކުތީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް - ޔާމީން

ސަން ޕޯލުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރައްވާނީ ޔާމީން

އަޅުގަނޑާއެކު ބަހުސަކަށް ދާން ޔާމީން ބޭނުމެއް ނުވޭ: އުމަރު

މެންބަރުންގެ އަދަދު 60،000 އަށް އިތުރުކޮށްދޭނަން - ޔާމީން

ޔާމީން އައްޑޫގައި!

ރައީސް ޑރ.ވަހީދު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް ވަހީދާއެކު ޕީޕީއެމުން އެންމެ ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރީ އަޅުގަނޑު: ޔާމީން