ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމުން ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވޭ ފަދަ މާހައުލެއް ނެތް: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ޔާމީން ޖަލްސާ އަށް ނުގެނައުމުން ނިޒާމީ މައްސަލަތަކުގައި ޖަލްސާ ހުއްޓާލައިފި

އަޅުގަނޑު ދޫކުރާނެ ދުވަހެއް ހާމަކުރުމަށް ސިފައިން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައިފައި: ޔާމީން

ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މަޝްހޫރުކަމާއި މަގްބޫލުކަން ވަނީ އިތުރުވެފައި: ޕީއޭ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތްތަކަކީ، ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލުމަށް، ގާނޫނު އަސާސީގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ކުރާ މަސައްކަތެއް: ޔާމީން

ޔާމީން ދޫކޮށްލާތާ އެއް އަހަރު ނުވަތަ ދެ އަހަރު ތެރޭ ޔާމީންގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ސިފައިން ޒިންމާވާންޖެހޭނެ: ޑީއާރުޕީ

އަޅުގަނޑަކީ މިހާރު ސަރުކާރުން ކިޑްނެޕްކޮށްފައި ހުރި އަސީރެއް: ޔާމީން

ޔާމީން ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް މީހަކު އެއްޗެއް އެއްލުމާ ގުޅިގެން, އެޖަލްސާގެ ބައެއް ބައިވެރިން ޔާމީން ގޭދޮށަށް އެއްވެ ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލައިފި

ކޯޓަށް ޔާމީން ހާޒިރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިފައިން އަންގައިފި