އާ ރަށުގައި ހަފްތާއެއް ވަންދެން ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުމަށްފަހު މިނިވަންކޮށްފި

ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ނޫނީ ދައުވާ ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރުއަޅައިފައިވާނެ: އޯ ބްލޭކް

ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ބަޔަކު ރާވައިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

ޔާމީން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިނުވާތީ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ނިންމަވާލައްވައިފި

ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައިފި

ޔާމީން މަޖިލީހަށް ނުގެންނާތީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޖަލްސާތައް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި މެދު ކަނޑާލައިފި

ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ގައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން، ޔާމީން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުކޮށްދީފައިނުވާތީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވައިފި

ޔާމީން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވިޔަނުދީ ބަހައްޓައިގެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން: ތަސްމީން