ޕްރައިމަރީން ޔާމީން ހޮވިއްޖެނަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ބަލިވާނެ: އުމަރު

63 ޕަސެންޓުން ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޔާމީން ޔަގީން ކުރައްވަފި

ޔާމީން ފިޔަވައި މައުމޫނަށް ވަކި އިހުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް ނެތް: ޣައްސާން

ވޯޓުލުމުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ވެސް ޒާތީ ގޮތުން ހަމަލާތައް ރައްދުނުކުރެއްވުމަށް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮއްކޮގެ "ލޯގަނޑު" ހިއްޕަވައިގެން ޔާމީން ނުކުންނަވަނީ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުން: އުމަރު

ޕީޕީއެމާއެކު ކޯލިޝަން ނަހަދާ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ޔާމީން

އުމަރާއި ޔާމީން ވެސް މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ކަމެއް ނުކުރުމަށް މައުމޫން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިކަން ހުރޭ: ޔާމީން

މައުމޫންގެ ބޭފުޅުން ޔާމީން ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފި