ރައީސް ޔާމީން މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާގެ ބައެއް ލިޔެކިޔުން ދައުލަތުން ފޮނުވީ މިއަދު ހެނދުނު

ފަތާ ޓްރެކަކަށް ޔާމީން އެދިފައެއް ނުވޭ: ޖަމީލު

ސިއްހީ ޓެސްޓްތައް ހެއްދެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ދަނީ އިންކާރުކުރައްވަމުން: އިމްރާން

ރައީސް ޔާމީން ފަތަން ޓްރެކަކަށް ނޭދޭ: ޖަމީލު

ފަތާ ޓްރެކަކަށް ރައީސް ޔާމީން ނޭދޭ: ޖަމީލް

ފަތާ ޓްރެކެއް ހޯދުމަކަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިފައެއް ނުވޭ: ޑރ. ޖަމީލް

ޔާމީން މޫދަށް އެރުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ޓްރެކެއް ހަދަނީ

ރައީސް ޔާމީން ފަތާ ޓުރެކަކަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ، އިމްރާނު އަބުރު ކަތިލައްވަނީ: ޑރ.ޖަމީލު

ޔާމީން ފަތަން މާފުށީގައި ޓްރެކެއް ހަދަނީ

ރައީސް ޔާމީން ފެތުމަށް ޓްރެކެއް ހަދައި އިތުރު ޗެނަލްތައް ލިބޭގޮތް ހަދަމުންދަނީ: އިމްރާން