ރައީސް ޔާމީން ލޯނު ނެގީ 7 ޕަސެންޓުގައި، މި ސަރުކާރުން ނެގީ 10 ޕަސެންޓް: އިލްޔާސް

ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ލައިވްކޮށްދޭން ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

ޔާމީން 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި، ވަކީލުން ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް

ޔާމީން އެދިވަޑައިގަތީ ފުއްގިރި މައްސަލަ ވެސް ލައިވްކޮށްދޭން

ޔާމީން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ހުސައިން ރޮޒައިނާ އަށް: ރައީސް ޔާމީން އަށް ކުރީ ހަރާމް ހުކުމެއް ކަން ތިޔަ ދައްކާ ވާހަކަތަކުން އެނގޭ

އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޞާލިޙަށް ލިބޭނީ 3 ވަނަ، އެންމެ ކުރީގައި އޮންނާނީ ރައީސް ޔާމީން: ޝަރީފް

ޔާމީނަށް ކުރީ އެންމެ ހަލާލު ހުކުމް، ޔާމީން ޖަލަށް ލައިގެން އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑެއް ނުވޭ: ރޮޒޭ

ޔާމީން މިނިވަން ވާނީ ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމުން

ޓޮމް ނާޒިމަށް: ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރައްވަނީ، ސަޕޯޓަރުންގެ ވޯޓުން ހޯދުމަށް ނަމަ، ހިތާމަހުރި