"ވަގަށް ނުނަގާނަމަ" 2023 އަކީ ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބެއް: ރައީސް ޔާމީން

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން ފުނަދޫ އަށް

ކުންފުނިތައް ނުވިއްކާ ގައުމު ނުހިންގޭނަމަ އެއްފަރާތްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

ދިގުވެލިދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ޔާމީން ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

ކޮމަންޑޫ ބިން ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށީ ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުން: ޔާމީން

2023 ގެ އިންތިހާބު ވަގަށް ނުނަގައިފިނަމަ ޕީޕީއެމްއިން ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ކުންފުނިތައް ނުވިއްކާ ގައުމު ނުހިންގޭނަމަ އެއްފަރާތްވޭ: ޔާމީން

ދިގުވެލިދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ޔާމީން ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޔާމީން ކޮމަންޑޫއަށް