ރައްޔިތުން ބަސް ބުނެފި، ޔާމީން ވަގުތުން ދޫކޮށްލާ: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީން މާލެއަށް ގެނެސް ވޯޓުލެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ޖެހޭނެ: ޑރ.ޖަމީލު

މިފަހަރު ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވޯޓެއް ނުލައްވަ!

ރައީސް ޔާމީން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރޭ

ރާއްޖެއަށް އަލުން ދިރުމެއް ލިބޭނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވެގެން: އާދަމް ޝަރީފު

ކުށެއް ނުކުރަން، މިއީ އަނިޔާ: ރައީސް ޔާމީން

ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެވޭނީ އަޅުވެތިކުރުމުގެ ފަލްސަފާއާ ދެކޮޅުވެގެން: ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަނޑަކީ ބޭއިންސާފުގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫ ޖަހާނެ މީހެއް ނޫން: ޔާމީން

މާފުށީ ޖަލުން ރައްޔިތުންނަށް: އެނބުރި އަންނާނީ ބަދަހިކޮށް- ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރާނީ ޑޮކްޓަރުން ދޭ ލަފައަށް ބަލާފައި: ސަރުކާރު