އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނެ ޖާގަ އެބައޮތް: ޔާމީން

އަދީބު އަށް "ސްޓްރެސް ފްރީ" މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދީ: ޔާމީން

ސުވާލުކުރީ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅޭގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އޭސީސީން: ރައީސް ޔާމީން

ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް އަޅުގަނޑު ހަދާނެ ކަމަށް މީހުން ވިސްނުމަކީ ގޯސްކަމެއް: ޔާމީން

ސުވާލުކުރީ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅޭގޮތުން: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޟިރު ކުރީ އޭސީސީ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ކަމަށް ވެދާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ބުރަދަނެއް ހުރި މައްސަލައެއް އުޅޭނެ ކަމަށް ނުދެކެން: ރައީސް ޔާމީން

ސުވާލުކުރީ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅޭގޮތުން: ޔާމީން

ހަތަރު ގަޑިއިރު ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ނިކުމެވަޑައިގެންފި