ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ މިނިވަން ވުމަކީ ވަރަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމެއް: މުއިއްޒު

ދުއާއަކީ މާދަމާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވުން: ރައީސް މުއިއްޒު

ޔާމީން މާދަމާ މިނިވަން ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން

ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވޭނީ ކޯޓަށް، ރައީސަކަށް އެކަމެއް ނުކުރެއްވޭނެ: އަހްމަދު މުއިއްޒު

ޕީއެންއެފްގައި އިސްކޮށް އުޅޭނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގަންނަވަންދެން: ޒޭން

މާދަމާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމަކީ އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމެއް: ރައީސް

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހެޅި އެންމެނަން ފުރުސަތުދޭން ނިންމަވައިފި ލީޑަރޝިޕުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވަނީ ނަރީޝް މަޖިލީހަށް ނުކުންނެވުމަށް ޕީޕީއެމް ޕް

ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރާނެ

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގުނުކުރަނީ މެންބަރުން ގަންނަން: ޔާމީން

އިންތިހާބަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަނީ ކުރީން ނުކުރާ މިންވަރަށް: ޔާމީން