އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

"މުޒާހަރާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ، ފަސް މީހުން ބައިވެރިވިޔަސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ"

ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާއެއް ބާއްވަނީ

އިދިކޮޅު ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ: ޕީޕީއެމް

ކޮރަޕްޝަން ހުރުމުން ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއު ތަށް ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފަ - ފައްޔާޒު

ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވި އަގުހެޔޮ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޭރިގެންފި

ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވާފައިވަނީ ފްލެޓަކަށް ފަސް ހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް: މުއިއްޒު

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވާތަން ދެކެން ބޭނުން - އަސްލަމް

ރައީސް ޔާމީން ހިންގެވި "ޖަރީމާތައް" ބެލުމަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ޖަރީމާތައް ނުބަލާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް