ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބޮޑު ބައެއް ވިއްކާލައިފި: ރައީސް ޔާމީން

މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއް ވިއްކާލައިފި: ރައީސް ޔާމީން

ރައީސްއަށް ނުވިބޭ ބާރު ބޭނުންކޮށް ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް ހިޔާނަތްތެރިވަމުން: ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބޮޑު ބައެއް ވިއްކާލައިފި: ޔާމީން

ރައީސްކަން ކުރެވޭނީ ފިރިހެންވެގެން: ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ވެރިކަމަށް އައިސް ދަރަނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން: ޔާމީން

ޖުޑީޝަރީ އާއި މަޖިލީހުގެ މައްސަލަތައް ޔާމީން އީޔޫއަށް ކިޔައިދެއްވައިފި

އީޔޫގެ ވަފުދާއި ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަނީ