ވޯޓުލާން ނުނިކުތީ ޔާމީން މިނިވަންކުރާ ވާހަކަ ދައްކާތީ ކަންބޮޑުވެގެން: އާޒިމް

ޔާމީން މިނިވަންކުރަން މަޖުބޫރުވާ ވަރަށް ޕްރެޝަރުކުރާނަން: ޝިޔާމް

އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ވޯޓުލާން ނުނުކުތީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާތީ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓްލާން ނުނިކުތީ ޔާމީން މިނިވަންކުރާ ވާހަކަދައްކާތީ ކަންބޮޑުވެގެން: އާޒިމް

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރަމުން: ކަރެކްޝަންސް

މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ޕްރެޝަރު ސަރުކާރަށް ކުރާނަން، ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވާނެ: ޝިޔާމް

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރަމުން: ކަރެެކްޝަންސް

ޔާމީން ވެކްސިން ޖެއްސެވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި