ރައީސް ޔާމީން އެއާޕޯޓު އަޅަން ވައުދުވި ދިގުވެލިދޫގައި ރިސޯޓު ހަދަނީ

ރައްޔިތުން ތިބީ 2023ގެ ވޯޓު އަޅުގަނޑަށް ނިންމައިގެންހެން ހީވާ ކަހަލަ: ޔާމީން

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ: ހަސަން ލަތީފް

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ: ހަސަން ލަތީފް

ލަސްނުކޮށް ޔާމީން ހިފާ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ: ހަސަން ލަތީފް

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލީ މުއްދަތަށްވާ 2.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދީފި

ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވި މުއްދަތަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއްގައި ދެންވެސް 18 އަހަރު ފުރޭ ކޮންމެ ޒުވާނަކަށް މާލޭން ފުލެޓެއް ދޭނަން: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގަތީ ޖެއްސުން ކުރަން: ސަމީރު

ފޯކަސް ހުރީ އިންޑިއާ އައުޓަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބަކަށް ނޫން: ޔާމީން