ގާޒީ ޝަކީލުގެ ހުކުމަކަށް ޖަލުގައި އޮތީ ޔާމީން އެކަނި!

ޒުވާނުންނާއެކު ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ނަގާނެ: ސައީދު

ޒުވާނުން ރައީސް ޔާމީން އާއެކު ތިބީ މިގައުމު މިއޮތް ހާލަތު ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެކަން ޔަގީން ވާތީ: ސައީދު

ނަހުލާ ވަޑައިގެންނެވީ ޗީބޯއަށް، ޔާމީން ގެކޮޅަކަށް ނޫން!

ރައީސް ޔާމީން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަމުރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަމުރުކޮށްފި

ޔާމީން 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން އަމުރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަމުރުކޮށްފި

ޔާމީން ލޯންޑާ ކުރެއްވި 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން އަމުރުކޮށްފި

ޔާމީން 53 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަ މަސް ތެރޭ ދައުލަތަށް ދައްކަން އަމުރުކޮށްފި