ޔާމީން ބަންދުކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުން ކަންބޮޑުވާ މާގިނަ ބަޔަކު ނެތް: އެމްޑީޕީ

ހިތުގެ މައްސަލައެއްގައި ރައީސް ޔާމީން އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ހިތުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔަށް ރައީސް ޔާމީން 24 ގަޑި އިރަށް އެޑްމިޓް ކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ: އަމީތު 1، ޝަރީފް 2، ޔާމީން 3

ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި

ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި

ރައީސް ޔާމީން ކުއްލި ގޮތަކަށް މާލެ ގެނެސް، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ސިފައިން މާޔޫސް ކޮށްލާފައި: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު