މިއަހަރުވެސް އެންމެ އިސްކަން ދޭނީ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން: އިދިކޮޅު

ގައުމު ދޫކޮށްފައި ބޭސްފަރުވާއަށް ވެސް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި: އަދުރޭ

ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދެވޭނެ ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީން: ޣައްސާން

ބޭސްފަރުވާއަށްވެސް ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި: އަދުރޭ

ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ގިނަ މީހުންނަށް ހައްލު ހޯދައިދިނީ ޔާމީން

ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނީ ރައީސް ޔާމީން: ޕީޕީއެމް

ސުނާމީގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލުނު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަން ހޯއްދަަވައިދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން: ޝަހީމް

އުލު ބޭންދިޔަސް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްފައި ނޫނީ ހުއްޓައެއް ނުލާނަން- ސުއޫދާ

"ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ސައިޒު ބޮޑުކޮށްލީ ރައީސް ޔާމީން"

ނަޝީދުގެ ބަރުލަމާނީ ހުވަފެނުގައި ޔާމީން!؟