ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ގާނޫނާ ހިލާފު، އިހްތިރާމެއް ނުކުރާނަން: ޔާމީން

ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާކަށް މި ސަރުކާރަކަށް ވަގުތެއްނެތް: ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީން އައްޑު އަށް ތަރައްގީ ގެންނެވި: ހީނާ

ރައީސް ޔާމީން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔާމީން އާދީއްތަ ދުވަހު އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ދެނެއް ދ. އަތޮޅާއި ނ. އަތޮޅެއް އެމްޑީއޭ އަކަށް ނުދޭނަން: ރައީސް ޔާމީން

ވެލިދޫ ކައިރީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅައި ދޭނަން: ޔާމީން

ގާސިމަށް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ދޫކޮށްލީ ”ބަޑި ޖެއްސުމުން”, އޭގެ ހިތި މިދަނީ ލިބެމުން: ޔާމީން

ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ މަނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާނަން: ޔާމީން

އެމްޑީއޭ އާއެކު ކޯލިޝަން ހެދީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން, އެކަމަކު ދެން ނުލެއް ނުދޭނަން: ޔާމީން