ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން ކަނޑުމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އާއިލާތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވޭތޯ ބަލަނީ

ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކަނޑުމަތީގައި އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި

ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން ކަނޑުމައްޗަށް

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވައިލާ ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖު ފަށައިފި

ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ނަމަ މި ހާލަތުގައި މާ ގިނަ ވައްކަން ކުރައްވާނެ: އަފީފް

ޔާމީން އެޅި ފްލެޓްތައް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ކުރިމަތިލީ މީހުންނަށް ބަހާލަން ނިންމައިފި

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކޮށްފިނަމަ މިނިސްޓަރ އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ވައްދާނަން: ޑީއާރްޕީ

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުގެ މަޝްވަރާއަށް ދާން ޑީއާރުޕީން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަން ނުކޮށްފިނަމަ އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާނަން: ޖާބިރު