ޔާމީން އަތުން 52 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫހެއްގައި ލިޔެފި

ރައީސް ޔާމީން އަތްޕުޅުން 53 މިލިއަން ހޯދަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ނަޝީދު ޔާމީން ގާތަށް - ގާސިމް އަދީބު ގާތަށް

"ބަސްތަކަށް ހުރަސް އެޅީމާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވޭތަ؟"

އަޅުގަނޑު ނަފްސާނީ ވާ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސްފި: ޔާމީން

ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް އުޅޭނީބާއޭ މިހާރު ހިތަށް އަރާ: ޔާމީން

ދައުލަތުން ނުދީ ހިފަހައްޓާ ލިޔެކިޔުން މުހިއްމުވާ ސަބަބު މިސާލާއެކު ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

ޓޫރިޒަމަށް ރަށްތައް ދޫކުރުމަކީ ރައީސް އޮފީހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން: ޔާމީން

ވަކި ބަޔަކަށް އެއްވެސް ރަށެެއް ދޭކަށް ނާންގަން: ޔާމީން