އެސްއޯއެފްގައި ހުރީ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ - ރައީސް ޔާމީން

އެމްއައިބީގައި ހުރި ފައިސާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކުރީ، އެއީ ތުހުމަތެއް އުޅޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ވާތީ: ޔާމީން

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުކޮށް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން މިހާތަނަށް ސުވާލެއް ނުކުރޭ: ރައީސް ޔާމީން

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ މައްސަލައިގައި މުއާޒް ވާހަކަދެއްކީ ކޮން މަންފާއެއް ލިބިގެންތޯ ސުވާލުކުރަން ޖެހޭ: ޔާމީން

ސާބިތު ނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު އެމްއައިބީގައި ހުރި ފައިސާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ފައިސާ: ރައީސް ޔާމީން

އެކައުންޓުގައި ހުރީ މީހެއްގެ ފައިސާއެއް ނޫން، އަމިއްލަ ފައިސާ: ޔާމީން

އޭސީސީއާ ހަވާލުކުރީ އެމްއައިބީގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ނޫން ކަމަށް ޔާމީން އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފި

އެމްއައިބީގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވި ވާހަކަ ބުނީ އަދީބު، އެސްއޯއެފް ކުންފުނި އޭރަކު ނުވެސް އެނގޭ: ރައީސް ޔާމީން

އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާވިއިރު އެސްއޯއެފް އަކީ ކޮން ކުންފުންޏެއްކަން ނުވެސް އެނގޭ- ރައީސް ޔާމީން

ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: ޔާމީން