ރައީސް މުއިއްޒު މަޤާމުން ވަކިކުރަން ތާޢީދެއް ނުކުރަން: ރައީސް ޔާމީން

ޖަމީލަށް އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރިވާނަން، ކޮށްދިން މަސައްކަތް ދެން ހިތަކުން ނުފިލާނެ: ޔާމީން

އަޅުގަނޑުގެ ރޯލްމޮޑެލަކީ އަބްދުއްރަހީމެއްނޫން: ޔާމީން

ރައީސް ފުވައްމުލަކު ގައި، ޔާމީން ވެސް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔާމީން މިނިވަން ވުމުން ހަމްދު ކުރައްވައި، އަދުރޭގެ ޝުކުރު މުއިއްޒު އަށް!

ޕީއެންއެފަށް ލިބޭނެ ގޮނޑީގެ އަދަދު އެނގޭނީ އަބްދުއްރަހީމަށް: ޔާމީން

ޝަރީއަތް ލަސްކުރީ ސަރުކާރުން، ޑިސެމްބަރުގައި ނިމެން އޮތް ކަމެއް މީ: ޔާމީން

ޔާމީން، މާދަމާ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ހައިކޯޓުން ޔާމީން މިނިވަންކޮށް، އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

480 ދުވަސް ފަހުން ޔާމީން މިނިވަންކޮށްފި