ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުމަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ޔާމީން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް

"މިއަދު ހުޅުވި އިމާރާތުންވެސް ފުލުހުންގެ ތަރައްޤީއަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފެނޭ"

ސިޔާސީ ގޮތުން ފައިސާ ލިބޭ ގޮތެއް ޔާމީން ވިދާޅެއް ނުވި

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތުގައި ގޯހެއް އޮތްނަމަ ހައިކޯޓަކަށް ނާންނާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ވޮޑަމުއްލާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމުގައި ޓުއަރިޒަމަށް ދޫކުރި ރަށެއް ނޫން: ރައީސް ޔާމީން

އައްލާމް ލަތީފަށް ގުޅީ ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާ ހޯދާކަން ނޫން: ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ބިނާކުރި ހުޅުމާލެ ފުލުސް ސެޓޭޝަން ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ބައިބައި ވިއްކަން އުޅުއްވީ ޔާމީން – އެކަން ހުއްޓުވީ ސޯލިހް

ފްލެޓު ލިބުނު އެންމެނަށް ފްލެޓު ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ޔާމީން ދެއްވާ: ޑރ. މުއިއްޒު