ޔާމީން، އަލީ ރަޝީދަށް އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔާމީން ފަނޑިޔާރަކަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް

"ބާކީނުވޭ" ކެމްޕޭނަށް ތާއީދެއް ނެތް: ޔާމީން

"ބާކީނުވޭ" ކެމްޕެއިން ނުފެށެނީސް ކަފުންވެއްޖެ: ރައީސް ޔާމީން

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކެމްޕޭން ނުފެށެނީސް ކަފުންވެއްޖެ: ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީން ގެކޮޅުގައި ބެނާ ހަރުކުރުން މަނާ ކުރެވޭ ސަބަބު ދައުލަތަށް ކިޔައި ނުދެވުނު!

”އިންޑިއާ އައުޓް“ ހަރަކާތް ނުހުއްޓުވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

އިންޑިއާއަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނުގެންގުޅެވޭނެ: ޔާމީން

ފުލުހުން ބޭންކްތަކަށް ބިރުދައްކައިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ: ރައީސް ޔާމީން

ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކޮށްފިނަމަ މި ސަރުކާރުގައި މަނީލޯންޑާ ނުކުރާ މީހަކު ނުހުންނާނެ: ރައީސް ޔާމީން