ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނައުންނޫން އެހެން ޙައްލެއްނެތް – ޑރ.ޖަމީލް

"އަރާމު ކުރާނީ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްފަހު"

ހުރިހާ ކަމަކަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނައުން: ޑރ. ޖަމީލް

އަރާމު ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށް 2023 ގައި ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ފަހު: ޖަމީލް

ފުރިހަމައަށް އަރާމު ކުރާނީ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށްފަހު: ޖަމީލު

ހައްލަކީ 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނައުން: ޑރ.ޖަމީލު

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަރާމު ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްފަހު: ޖަމީލް

ރައީސް ޔާމީން އަލުން ވެރިކަމަށް ގެނައުމުގެ ވަޢުދާއެކު ޑރ.ޖަމީލް އަލުން ޕީޕީއެމްއަށް

ރައީސް ޔާމީން ކަނޑައެޅުއްވި 5600 ރުފިޔާގެ އަގުގައި ހިޔާ ފުލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ކަނޑައެޅުއްވި 5600 ރުފިޔާގެ އަގުގައި ހިޔާ ފުލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި