ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު: އިޝަމްއާއި ޒީހާން ޢުމުރަށް ޖަލަށް، މަރުގެ ދިޔަ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ކުއްލި ޚަބަރު: ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު: 2 މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުން: ހައިޝަމާއި ޒިހާން އުމުރަށް ޖަލަށް، މަރުގެ ދިޔައިގެ ގޮތުގައި 1.3 މިލިއަން ދޭންޖެހޭ

ޔާމީން މަރާލުމުގެ ކުށް ހައިޝަމްއާއި ޒީހާންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ

ވާރިސުން ދެގޮތަށް ނިންމުމުން ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުން މަރުގެ ހުކުމުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

މަރަށް މަރު ހިފާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ބޭނުންވަނީ މަރުގެ ދިޔަ: ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަންމަ

ރައީސް ޔާމީން ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންފި

ޔާމީން މަރާލި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ކަމުގެ ދައުވާ ހައިޝަމާއި ޒިހާންއަށް ސާބިތުވެއްޖެ

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު: 2 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވޭނެ