އައްޑޫގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ފެނި ރައީސް ޔާމީން ބަސް ހުއްޓިއްޖެ: މެމްބަރު ނިހާދު

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާކަށް ނޭނގޭ: ޔާމީން

ފިޔާތޮށި ލަޝްކަރު ބަލި ނުކުރެވޭނެ: ޔާމީން

އިތުރު ދައުރެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ އައްޑޫ ސިޓީގައި 5،000 ވަޒީފާ އުފައްދާނަން: ޔާމީން

އެމްޑީޕީ އަތުން އައްޑޫ ބީވެގެން ހިނގައްޖެ: ޔާމީން

ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތައް ވަޑައިގަތީ ރައީސް މޮރިޝަސްއަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަން: ޔާމީން

ޕީޕީއެމް ވެރިކަމެއްގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު ތެރޭ، އައްޑޫސިޓީގައި 5000 ވަޒީފާ އުފައްދާނަން: ރައީސް ޔާމީން

އައްޑޫއިން ކިއި ހޫނު މަރުހަބާއިން އެނގެނީ މިއަދު އެމްޑީޕީ އަތުން އައްޑޫ ބީވެއްޖެކަން: ޔާމީން

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ޔާމީން އައްޑޫ ސިޓީއަށް

އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި