"ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ބައްދަލުވުމުން"

ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ، ޔާމީން މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝިދާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވަން ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރަން ޔާމީން ބޭނުމެއް ނުވި

ނަޝީދާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނުވި

ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލު ކުރަން ޔާމީން ބޭނުމެއް ނުވި!

ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރަން ޔާމީން ދެކޮޅުހައްދަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި