ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ދެ ފުލުހުންގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި

ޔާމީން ރަޝީދު މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ ފުލުހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި

ޔާމީން ރަޝީދު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ދެ ފުލުހުންގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި

މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކާއި ޕީޕީއެމް ހަވާލު ކުރާނަން – ޔާމީން

ޔާމީން ރަޝީދަށް ހަމަލާ ނުދޭ މީހުނަށް މަރުގެ ދައުވާ ކުރުމުން ދައުވާ ބާތިލް ކޮށްދޭން އެދެފި

ރައީސް ޔާމީން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ އިދާރީ ބޭނުމަކަށް، އަޑުއެހުމެއް ނެތް: ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ސަރުކާރަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް ޔާމީން: އަބްދުއްރަހީމް

ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ އިދާރީ ކަމަކަށް

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

ރައީސް ޔާމީން އިދިކޮޅުގައި ހުރުމަކީ މިސަރުކާރަށް ކެއްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: އަބްދުރަހީމް