ބޭސްފަރުވާއަށް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ވަހީދު

ބޭސްފަރުވާއަށް ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ޑރ.ވަޙީދު

ރައީސް ޔާމީން ބޭސްފަރުވާއަށް ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ދައުލަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް - ރައީސް ވަހީދު

"މިހާރު ޔާމީން ޖަލުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް"

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ މިހާރު ވުޖޫދަކު ނެތް، ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ

ޔާމީން މިނިވަންކޮށް ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންނަން ގޮވާލައިފި

މިއަދުގެ ހުކުމާއެކު، ރައީސް ޔާމީން މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ ބާތިލުކަން އެނގޭ: އިދިކޮޅު

އަދީބު މިނިވަންވުމުން ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބެއްނެތް

"އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި އަނެއްކާވެސް ކަށަވަރުވެގެން މި ދިޔައީ ރައީސް ޔާމީން އަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫންކަން"

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިން ޔާމީން އަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ