ޔާމީން ވިދާޅުވީ އަތް ދިއްކޮށްލެއްވި ކަމަށް، ހިފަން ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ރައީސް

އަޅުގަނޑުގެ ގޭގައި ދަމާފައި ހުރި އިންޑިޔާ އައުޓް ބެނާ ހޯދައިގެން، އެ އަލުން ދަމާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ފާތުން އެކައުންޓުން މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް 3 މިލިއަން ހަރަދުކުރި، މިހާރު އެތަނެއް ނުފެނޭ: ޔާމީން

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު މަޤާމުން ވަކިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ!

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް ނިކުންނާނަން: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވޭ، އަނެއްކާވެސް 'އިންޑިއާ އައުޓް' ކެމްޕެއިން ފަށާނަން: ޔާމީން

ޝިޔާމާ އަބްދުއްރަހީމަށް އިހްލާސްތެރީންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހައްގެއް ނެތް: ޔާމީން

ޔާމީން މިނިވަންވުން؛ އަބްދުއްރަހީމްގެ ޝުކުރު ރައީސް މުއިއްޒަށް

ރައީސް މުއިއްޒު މަޤާމުން ވަކިކުރަން ތާޢީދެއް ނުކުރަން: ރައީސް ޔާމީން