ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބޭއްވުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ކޮސް ކަންތައް: މުންދު

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް: ޝަރީޢަތުން ފެށިގެން އަދާހަމައަށް

ރައީސް ޔާމީން ކާމިޔާބު ވެރިކަމެއް ކުރެއްވުން ކުށަކަށް ވެގެންނުވާނެ: ޖަމީލް

ޔާމީން ފަސް އަހަރު ކުރެއްވީ ކާމިޔާބު ވެރިކަމެއް: ޖަމީލު

މިއަހަރުގެ އަމާޒަކީ ޔާމީން މިނިވަންކޮށް، ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުން: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

އާ އަހަރު އިދިކޮޅުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން

މިއަހަރުވެސް އިސްކަންދޭނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން: އިދިކޮޅު

2021ގައި ވެސް އިސްކަން ދޭނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން: ޕީޕީއެމް

2021 ވަނަ އަހަރުވެސް އެންމެ އިސްކަންދޭނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

މިއަހަރުވެސް އެންމެ އިސްކަން ދޭނީ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން: އިދިކޮޅު