އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނީ ފައިދާ ހޯދަން އިންވެސްޓްކޮށްފައި – ރައީސް ޔާމީން

މިފަހަރު ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ފަސް ގަޑިއިރު!

ރައީސް ޔާމީން ފުލުސް އޮފީހުގައި ހަ ގަޑިއިރު، ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ކުރެއްވި

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި

މުއާޒުގެ ވާހަކަ ޤަބޫލު ކުރާތީ ހަމަ ހައިރާންވޭ - ރައީސް ޔާމީން

އެސްއޯއެފްގައި ހުރީ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ - ރައީސް ޔާމީން

އެމްއައިބީގައި ހުރި ފައިސާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކުރީ، އެއީ ތުހުމަތެއް އުޅޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ވާތީ: ޔާމީން

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުކޮށް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން މިހާތަނަށް ސުވާލެއް ނުކުރޭ: ރައީސް ޔާމީން

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ މައްސަލައިގައި މުއާޒް ވާހަކަދެއްކީ ކޮން މަންފާއެއް ލިބިގެންތޯ ސުވާލުކުރަން ޖެހޭ: ޔާމީން

ސާބިތު ނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު އެމްއައިބީގައި ހުރި ފައިސާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ފައިސާ: ރައީސް ޔާމީން