ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވައިލާ އިދިކޮޅުން މުޅި ރާއްޖޭގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

އެއްހާސް ފަހަރުވެސް ބުނަން ތައްޔާރު، ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން: އަބްދުއްރަހީމް

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރާ އިހްތިޖާޖު ފަށައިފި

1000 ފަހަރު ވެސް ބުނާނީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން: އަދުރޭ

ޔާމީން ނެތި ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ނޯންނާނެ: އަދުރޭ

ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ މާލެއާއި ބައެއް ރަށްތަކުގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ބުނަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުސަތު އޮތުމުން: އާދަމް ޝަރީފު

ރައީީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް އެބަކުރަން: ޕީޕީއެމް