“ވާނުވާ” ގައި ނުބަހައްޓާ ޔާމީން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ޤާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ޤާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ހުންނެވި ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ނުބެހެއްޓޭނެ، ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ޔާމީން ވާނުވާގައި ނުބަހައްޓާ ދޫކޮށްލާ: ގާސިމް

ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގާސިމް ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ޔާމީން އަދި އަދީބް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާވެސް އެޑްމިޓް ކޮށްފި