މިހާލަތުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީން އިރުޝާދު ދެއްވާ: މުންދު

ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ރައީސް ޔާމީން ގެންނެވީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެ: ޣައްސާން

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވައިފިނަމަ އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރާނަން: ޝަހީމް

އިދިކޮޅުން ޝަރުތެއް ނެތި ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ތެދުވޭ - ޔާމީން ރަޝީދު

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ގެނައި ނަމަވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށް ނުދޭ: ވަކީލު

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރާނެ

ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން ޖަމީލު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި