ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ސީދާ ހަރަކާތަށް ދާން އިދިކޮޅުން ނިންމައިފި

ހުކުމް ބަލައިނުގަނެ، ޔާމީން މިނިވަންކުރަން "ސީދާ ހަރަކާތަށް" ދާން އިދިކޮޅުން ނިންމައިފި

ޖަލުން މިނިވަންކޮށް 2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބްގައި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނާނަން: ޣައްސާން

އިދިކޮޅުގައި އޮތީ މޭ ދިއްކޮށް ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރާނެ ލީޑަޝިޕެއް"

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ސީދާ ހަރަކާތަށް ނުކުންނަން އިދިކޮޅުން ނިންމައިފި

ޔާމީން މިނިވަންކޮށް 2023ގައި ވެރިކަމަށް ގެންނާނަން: ޣައްސާން

ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އައްޑުގައި އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވައިލާ އައްޑޫގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހިތަދޫގައި ހިނގާލުމެއް

ޖަލުން މިންޖުކޮށް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނާނަން: ގައްސާން