ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދެއްކި މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދަނީ

ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާ ހޯދަން ރައިސް ޔާމީން ގޮވައިގެން އޭޖީ ކޯޓަށް

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން ރައީސް ޔާމީން ގޮވައިން ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފި

ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ފައިސާ ދައްކަވާފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އޭޖީން ނިންމައިފި

ހުކުމުގައި އެންގި ގޮތަށް ދައުލަތަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާފައި ނުވާތީ، އޭޖީއިން ރައީސް ޔާމީން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ޔާމީން އަތުން ފަސް މިލިއަން ހޯދަން އޭޖީ ކޯޓަށް

ހުކުމާއި އެއްގޮތަށް ޔާމީން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދައްކައިގެން އޭޖީން ކޯޓަށް ދަނީ

ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު: ރައީސް ޔާމީން

ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު: ރައީސް ޔާމީން

ސިޔާސީ ގޮތުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިވަޑައިގަތް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ