އެމްޑީޕީން ކެނޑިގެން ލޯޔަރު އާސިފް ޔާމީން ޕާޓީއަށް

ރައީސް ޔާމީން، ޕީއެންއެފް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ކަރެކްޝަނުން ބަލަނީ

ލީޑަރޝިޕުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވަނީ މަގުމަތީގައި ދެން ތިބޭނީ އެމްޑީޕީ، އެ ޕާޓީ އަކީ އެކަމަށް ފަރިތަ، މޮޅު ބައެއް: ރައީސް ޔާމީން ރައީސް ޔާމީން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ދެވަނަ މައްސަލަވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި ރައީސްގެ ކެމް

ޕާޓީ އޮފީހަށް ޔާމީން ވަޑައިގަތް މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ އެބަ ބަލަން، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނަމަ އަޅާނަން: ކަރެކްޝަންސް

އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް ޔާމީން އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕީއެންއެފްއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީން ޕީއެންއެފް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ކަރެކްޝަންސް އިން ބަލަނީ

މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ފުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފްގެ އޮފީހުގައި

ޔާމީން އިސްވެ ޕީއެންއެފަށް މެންބަރުން ހޯދަން ފަށައިފި