އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ އިންޑިއާ ކިބައިން މިނިވަންވެގެން: ރައީސް ޔާމީން

ހުޅުމީދޫ-ހިތަދޫ ބްރިޖް އަޅާނަން: ޔާމީން

ގަމަކީ ހަމައެކަނި އެއާޕޯޓް ހިންގަން އޮންނަންވީ ތަނެއް ނޫން: ޔާމީން

ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ތިބީ ރަހީނު ކޮށްފައި: ޔާމީން

މިއަދު މުޅި ޝަރުއީ ދާއިރާ އޮތީ އެމްޑީޕީގެ މުށުތެރޭގައި: ޔާމީން

ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ކަންކަން ހިންގަނީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ލޯ ފާމުން: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ނިހާދަށް: ފަސް ބައްރުން އައްޑޫއަށް އައި ޖެޓުތައް ފެނި ކޮސްވެއްޖެ

މިހާރު ޖޭއެސްސީ އޮތީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމްޑީޕީގެ ދަށުގައި: ރައީސް ޔާމީން

ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމް އައްޑޫގައި ރޭސިން ޓްރެކެއް އަޅައިދޭނަން: ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން އަމުރު ތައްޔާރުކުރި މައްސަލައިގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ނިހާނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ