އިޒްރޭލާއި އިންޑިއާ ތަފާތެއް ނެތް: ޔާމީން

އެއްވެސް ބުއްދިވެރިއަކު ދީނާ ބެހި، ސަގާފަތަށް ފާޑު ނުކިޔާނެ: ޔާމީން

އިޒްރޭލާއި އިންޑިއާއާ ތަފާތެއް ނެތް: ޔާމީން

އިސްރާއީލާއި އިންޑިއާއަކާ ތަފާތެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

ލިޔުން ލިބި ފްލެޓު ނުލިބޭ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: ރައީސް ޔާމީން

ކޯލިޝަނަކާ ނުލާ ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެ ކަމަށް ދެކޭ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ޔާމީން

ސެންސަރު ނުކުރާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލިސްޓެއް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ޔާމީން

ވިނަރެސް ފްލެޓް ޔާމީން ދޭން ނިންމީ މަހަކު 7000 ރުފިޔާއަށް: މުއިއްޒު

ރައީސްގެ ކިބައިން ހަނދާންނެތޭ ބަލީގެ އަލާމާތް ފެނޭ: ރައީސް ޔާމީން

ޔާމީން ވިދާޅުވީ އަމީރު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުގައި ބުރަދަނެއް ނެތް ކަމަށް